NA SMRT PUŠKINOVU

Michail Lermontov

přeložil Josef Hora

Vladaři, pomstu, pomstu, vladaři!
Padám k tvým nohám:
buď spravedliv a vraha potrestej,
ať jeho smrt až do nejzazších dob
potomkům hlásá spravedlivý soud
a strašnou hrozbu všechněm zločincům.

Zahynul básník! – otrok cti své,
s olovem v hrudi, s klevetou,
položil, po pomstě jen žízně,
svou hrdou hlavu prokletou.
Nesnesla duše básníkova
pohanu drobných urážek;
vstal proti tlavhu, jejž svět snoval,
a padl – sám jak celý věk.
A padl... Ale nač teď lkáti?
Ni chválit s vámi nebudu,
omluvy s vámi shledávati –
je dovršen hlas osudu!
Ó vy, kdo jste tak dlouho štvali
svobodný, vzácný jeho dar
a pro svou radost burcovali
napolo uhaslý žár,
nuž i veselte se, vidíte-li,
že nemoh dál svou bolest nést:
Jak pochodeň zhas tvůrce skvělý,
květ živé slávy popel jest!...
Vrah chladnokrevně vedl ránu...
nebylo žádné naděje:
ved pustý cit svůj podle plánu,
v něm pistole se nechvěje.
A jaký div to? Pudu hově,
jak tlupy emigrantů dřív,
lovících štěstí, moc a vliv,
k nám přivandroval osudově,
s posměchem drze přezíral
té cizí země zvyk a mravy:
jak moh by šetřit naší slávy,
jak chápat v okamžik ten dravý,
na koho vražednou zbraň vzal?...

I leží v hrobě, došed k cíli,
jak onen básník neznámý, však milý,
jenž žárlivostí sklácen dřív,
se hrdinou stal jeho veršů vzácné síly,
jak on bezcitnou rukou sražen byv.

Proč od něhy svých snů, přátelství upřimného
do světa závisti on vstoupil, vražedného
pro srdce svobodné a vášně plamenné?
Proč podal ruku těm, kdo drze promlouvali,
proč věřil slovům těm a lichotkám, jež lhali –
on, jenž znal lidi od mladosti své?...

Když vínek vzali mu, na čelo nasadili
mu věnec z trnoví, jenž laurem proniká;
a skryté trny zkrvavily
to sladké čelo básníka.
Poslední jeho dny mu otrávili v blátě
lstných nápovědí svých.
I zemřel s neukojitelnou žízní po odplatě,
v níž hořel tajný hněv nadějí zklamaných...
Umlkly zvuky vzácných písní,
už nerozezní se jich dech,
útulek pěvcův – v tmě a tísni,
a pečeť krve mu tkví na ústech!

A vy, nadutí – následníci
otců, jež známá podlost proslavila jen,
otrockou patou šlapající
po zbytcích rodů? jimž byl osud otčímem!
Vy sběř, jež lačně u trůnu se kupí –
každý z vás génia, svobody, slávy kat!
Před vámi ostří zákona se tupí
a soud i pravda musí umlkat!...
Však je i boží soud, vy, za nimiž zlo chvátá,
je hrozný soudce; čeká již;
je nedostupný zvuku zlata
a zná tvé činy, vše, nač pomyslíš!
Nadarmo přiběhnete k němu s klevetami –
nic neodvrátí od vás jeho hněv,
a vaše černá krev nesmyje s vámi
básníka spravedlivou krev!

 
na úvodní stranu